ÕPPETÖÖ KORRALDUS
Õppetöö vormid on tunnid (ateljees ja töökojas), väljasõidud, näituste ja kunstnike ateljeede külastused, kunsti-ja kultuuriprprojektid.
Õppeülesanded lähtuvad eakohasuse printsiibist ja toetavad isiksuse arengut läbi erinevate kunstiliikide.
Igal õppeaastal toimub suur ülevaatenäitus, kus on esindatud kõikide kunstiõpilaste teosed.
MAALIMINE
Maalitehnikad (akvarell, guašš, akrüül, pastell jne).
Loominguliste ülesannete püstitamine koostöös juhendajaga, sobivate töövahendite ja tehnikate rakendamine.
Tutvumine maalikunstiga läbi ajaloo.
Nüüdisaegne maalikunst (abstraktne maal, sümbolistlik maal, fotorealism jne).
Kompositsioon.
Omaloomingulised projektid.
JOONISTAMINE
Erinevate tehnikatega tutvumine ja praktiseerimine (grafiit, kriit, süsi, sangviin, seepia, pastell jne).
Uuritakse joonistamise eri viise ja võimalusi (joonistuse ülesehitus, krokii, perspektiiv, proportsioon, stilisatsioon).
Kompositsioon.
Kunstiülesannete püstitamine ja lahendamine koostöös juhendajaga.
Omaloomingulised projektid.
KOMPOSITSIOON
Kompositsiooni (kunstiteose) ülesehituse alused (jooned, pinnad, stiliseerimine, värv ja värvus).
Kompositsiooniülesanded on tihedalt seotud maalimise ja joonistamisega.
VORMIÕPETUS 
Vormiõpetuse eesmärgiks on meid ümbritseva mitmekesise vormilise maailma tundmaõppimine, vaatlus- , kujutamis- ja eneseväljendusoskuse arendamine. 
KUNSTILUGU
Kunsti areng läbi ajaloo. Kunsti väljendusvahendid nüüdisajal. 
Kunstivestlusi ja analüüse toetavad teemakohased filmid, pildimaterjali uurimine ja muuseumikülastused.
KUNSTITÖÖKODA
Kunstitöökojas leiavad väljundi erinevad praktilised ülesanded.
Disain, tekstiil, keraamika, materjaliõpetus (puit, metall).